ບໍລິການສ້າງແຜນທີ່ ແລະ ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ
ແຜນທີ່ພູມສັນຖານ, ເສັ້ນລະດັບ
ແຜນທີ່ພາບຖ່າຍດາວທຽມ
ແຜນທີທົ່ວໄປຕາມຜູ້ນຳໃຊ້ໃນວຽກງານຕ່າງໆ
 
- ບໍລິການລວມພາບຖ່າຍທີ່ໄດ້ຈາກໂດຮ, ການບິນຖ່າຍຕ່າງໆ
- ການດັດແກ້ຂໍ້ມູນ Shpefile, ໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ກວດກາການທັບກັນຂອບ shapefile
- ແກ້ຂໍ້ມູນ Raster, ຕັດພາບຖ່າຍດາວທຽມ, ລວມພາບຖ່າຍດາວທຽມ
- ປ່ຽນລະບົບພິກັດຕ່າງໆພາບຖ່າຍ ແລະ ຂໍ້ມູນເຊບຟາຍ                                                                   
- ສ້າງແຜນທີ່ພູມສັນຖານ, ເສັ້ນລະດັບ, ຂໍ້ມູນ Dem ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ກ່ຽວກັບແຜນທີ
- ສ້າງແຜນທີ່ການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ, ການແປພາບຖ່າຍດາວທຽມ ແລະ ອື່ນໆ
- ສ້າງແຜນທີ່ນຳຖ້ວມ ແລະ ແຜນທີ່ການປ່ຽນແປງການນຳໃຊ້ທີ່ດິນ
ຫາກສົນໃຈສາມາດສອບຖາມ
020 99197767