Admin
ທ. ບຸນທະວີ ວິຊຽນ
ອີເມວ: btv.gislao@gmail.com
ເບີໂທລະສັບ: +85620 99197767
ບ້ານ ນາເລົ່າ, ຖະໜົນຟ້າງຸ່ມ
ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ເວບໄຊ: https://gislao.education/

ເວບໄຊນີ້ສ້າງຂື້ນມາເພື່ອ, ສຶກສາ ແລະ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນກ່ຽວກັບການ
ສ້າງແຜນທີ່ຕ່າງໆ ຫຼື ແລກປ່ຽນຄວາມຮູ້ໃໝ່ໆກ່ຽວກັບເຕັກນິກວິຊາການ
ທາງດ້ານແຜນທີ, ດ້ານໄອທີຕ່າໆ ເພື່ອຮ່ວມກັນພັດທະນາສັງຄົມລາວ ຮ່ວມກັນ ແລະ ສົ່ງເສີມທາງດ້ານເຕັກນິກວິຊາການໃຫ້ຮູ້ຈັກແບ່ງປັນສີ່ງ ໃໝ່ໆ, ບົດຮຽນ ໃໝ່ໆ ເຊີງກັນ ແລະ  ກັນ.
ແຜນທີ່
ສະໜັບສະໜູນເຮົາໄດ້ ຂໍຂອບໃຈ